VIDEO E DITËS

HUTBE

0 622
Hutbeja e xhumasë – Muhamed ibn Salih El-Uthejmin Falenderimi i takon Allahut që e ka dërguar Muhamedin, salAllahu alejhi ve selem, me udhëzim dhe fenë...

0 674
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri...

ZGJODHËM PËR JU

0 262
1.Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Dhe kij durim ndaj asaj që të thonë." (Muzemil; 10). Durimi në atë që të thonë njerëzit, përfshinë dy...

0 3114
Gjërat që duhet pasur parasysh besimtari musliman gjatë leximit të Kur'anit! Për lexuesin e Kuranit ka disa rregulla që ai duhet t'i dijë dhe t'i...

GRUAJA DHE FAMILJA

0 1305
Motër muslimane: Sikurse gjinia mashkullore edhe prej teje kërkohet që të shfrytëzosh muajin e bekuar, për dobitë që ti i përfiton për vete dhe familjen...

0 1256
Dijetari i njohur, Muhamed ibn Salih Uthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Lejohet që gratë të prezentojnë në namazin e teravive, poqëse nuk shkaktojnë...

ILMIHALI

0 235
Iklabi (الإقْلاَب) Gjuhësisht: Shndërrim. Përkufizimi terminologjik: Shndërrimi i Nunit me Sukun dhe i Tenvinit në shkronjën Mim (م) dhe ky shndërrim ndodh kur pas tyre vjen...

0 1415
O Allah kërkojmë të mirat të cilat i kërkonte profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dhe kërkojmë të na mbrosh...

NA NDIQNI NË